3 Des 2015

Story of Muhammad in Koran

By Kang MuFe El-Bageloka
Anak-anak MBS At-Tanwir Angkatan 2


This is story of  prophet Muhammad. I think he is a great people in world, because Muhammad be a great teacher for human.

Dan (Ingatlah) ketika Isa ibnu Maryam berkata: "Hai Bani Israil, Sesungguhnya Aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan Kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)." Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: "Ini adalah sihir yang nyata."


Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, TANDA-TANDA MEREKA TAMPAK PADA MUKA MEREKA DARI BEKAS SUJUD. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya Maka tunas itu menjadikan tanaman itu Kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya Karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.

Prophet Muhammad’s Story
byLangi Kirana
Pada suatu hari Allah SWT mengingatkan perkataan-perkataan Nabi Isa AS putra Maryam, Nabi Isa pun berkata pada kaum Bani Israil, “Wahai Bani Israil! Sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab yang diturunkan sebelumku, yaitu taurat dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang bernama Ahmad (Muhammad).” Nabi Muhammad pun datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka pun berkata, “ini adalah sihir yang nyata”. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia bersikap keras kepada orang-orang kafir, tetapi mereka berkasih sayang sesama muslim. Mereka pun rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan Allah. Pada wajah mereka tampak bekas-bekas sujud. Sifat-sifat mereka pun terungkap dalam kitab taurat dan injul, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya; menyenangkan hati penanam-penanamnya.
Allah pun menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan diantara meeka, akan mendapatkan ampunan dan pahala yang sangat besar.

Story Of Prophet Muhammad
By Muhammad Ikhsan
Ketika Isa putra Maryam berkata, “Wahai bani Israil! Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang diturunkan seblumku yaitu taurat dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad atau Muhammad.” Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, Tapi Bani Israil berkata, “ Ini adalah sihir yang nyata.
Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan setiap orang-orang yang bersama dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang kepada sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud demi untuk mendapatkan karunia serta keridhaan Allah. Pada wajah-wajah mereka terdapat tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam taurat dan sifat-sifat mereka diungkapkan dalam injil. Ibarat benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya tanaman itu akan menyenangkan hati orang-orang penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang mukmin. Allah telah menjanjikan ampunan dan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikannya.
MAKSUDNYA: PADA AIR MUKA MEREKA KELIHATAN KEIMANAN DAN KESUCIAN HATI MEREKA.

Muhammad in Story
Pada zaman Arab Jahiliyah, ada seorang Nabi atau Rasul yang bernama Ahmad (Muhammad) yang diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia yang sangat mulia dan yang dinantikan nabi Isa AS, putra Maryam, dia berkata : “Wahai Bani Israil! Sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab (yang diturunkan) sebelumku, yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku yang bernama Ahmad (Muhammad)”.
Pada saat itu, orang-orang yang bersama Nabi Muhammad SAW, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi setiap kaum muslim rukuk dan sujud mencari karunia dan keridhaan Allah. Dan diantara kaum muslim itu ada yang namanya KHULAFAUR RASYIDIN yang artinya pengganti Nabi SAW, diantara, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khatab, Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib; demikianlah sifat-sifat mereka (yang diungkapkan) dalam taurat dan sifat-sifaat mereka (yang diungkapkan) dalam injil, yaitu seperti benih-benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya.

That just short story about Prophet Muhammad from student of Muhammadiyah Boarding School At-Tanwir Maronge. This is story dedicate to My True Love, Muhammad SAW. He is teach to Us about Islam, so we can feel beautiful of Islam. Thank for your attention.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Mari kita membaca dengan hati plus mata